Zona Z4

Zona aleasă pentru analiză este situată în Vestul Municipiului Sibiu, de-a lungul Căii Șurii Mici, la Sud și la Nord de linia de cale ferată – viitorul tren urban. Aceasta are o suprafață aproximativă de 84 de hectare și cuprinde următoarele zone funcționale, conform PUG 2011:

Ei – activități economice cu caracter industrial
S – destinație specială
L1u – Locuințe cu regim redus de înălțime
UC – zona centrală în exteriorul ZCP
UVa – zona verde cu rol de agrement sau sport
UIs – zona de instituții și servicii
UEi – zona de activități economice cu caracter industrial
UL3 – Locuințe cu regim mediu de înălțime

În ultimii ani, la sud de această zonă s-au dezvoltat cartiere rezidențiale, unele din ele prin conversia fostelor platforme industriale iar la nord este în curs de realizare proiectul Spitalului Regional, și alte dezvoltări rezidențiale.

zona4
Propunere de revizuire a reglementărilor elaborate la faza de concurs pentru PUG Sibiu

Obiective

Obiectivele avute în vedere pentru Sibiu și care se regăsesc și în zona Z4 continuă atât prevederile enunțate în PUG 2011 cât și pe cele din planurile strategice ale Sibiului care țin de întreaga dezvoltare a Sibiului, în ansamblu. Pe de-o parte au fost adăugate obiective noi pentru reevaluarea priorității anumitor aspecte în vederea urbanizării acestei zone, iar pe de altă parte au fost corectate anumite direcții de dezvoltare.

Sibiul meu – Sibiul nostru: Obiectivul urmărește prioritizarea locuitorilor și a implicării lor în acțiunile de modelare a orașului, prin realizarea de centre de cartier și realizarea unui sistem de pietonale / zone de agrement / zone de întâlnire.

Extinderea rolului de Pol Regional al municipiului Sibiu, obiectiv prevăzut prin PUG 2011, este pus în practică în zona Z4 prin încurajarea dezvoltării unui pol urban și prin restructurarea unei zone industriale cu tendință de modificare funcțională.

Strategia Municipiului Sibiu prevede diversificarea posibilităților prin care se accesează, produce și utilizează conținutul cultural. În zonă, obiectivul poate fi susținut prin furnizarea de spațiu în vederea creării de nuclee culturale și identitare în fiecare nouă zonă de locuit.

Încurajarea circulației nemotorizate, prevăzută în PMUD este un obiectiv de bază în susținerea viziunii noastre pentru oraș, în strânsă legătură cu furnizarea nevoilor populației în limitele unei deplasări pietonale confortabile (este un palier cultural din punctul de vedere al dialogului cu cetățenii și al schimbării concepției referitoare la transportul cu mașina personală).

În vederea ușurării procesului de urbanizare am propus câteva obiective noi atât pentru oraș dar care se regăsesc și la nivel de zonă astfel:

 • Flexibilitate în amplasarea noilor dezvoltări și a noilor zone de urbanizare: politica de dezvoltare de la centru spre periferie este foarte rigidă și necesită un control foarte mare al administrației fără a avea beneficii foarte mari. Atâta timp cât anumite zone respectă un minim de cerințe referitoare la acces, conexiuni și rețele pot deveni zone urbanizate. Terenul rămas liber între zonele construite, fie teren agricol în intravilan, fie alt tip de spații verzi, libere, fac parte din integrarea teritoriului în oraș și rezultă în rezerve de teren ce vor putea fi ocupate în funcție de evoluția orașului, de cererile locuitorilor și ale investitorilor și sunt de ajutor administrației în reglarea unor disfuncții în momentul în care acestea apar.
 • Realizarea unei mixități funcționale echilibrate, ce contribuie la încurajarea dezvoltării întreprinderilor mici sau individuale și a inițiativelor private.

Vor fi menținute și susținute următoarele obiective ale PUG 2011 la nivelul zonei Z4:

 • Impulsionarea dezvoltării prin asigurarea suprafețelor necesare, pregătirea unor condiții atractive pentru investiții în sectorul rezidențial și în cel de servicii;
 • Echilibrarea dinamicii de dezvoltare în zonele orașului prin impulsionarea cartierelor în zona N-V;
 • Consolidarea rolului administrației urbane prin etapizarea zonelor de viabilizare, raportată direct la necesitățile populației, la dinamica orașului și la resursele administrative;
 • Asigurarea necesarului de suprafețe pentru locuințe noi;
 • Extinderea rolului de pol regional al municipiului Sibiu asupra întregii zone periurbane, prin distribuția activităților în acord cu potențialele locale și prin modernizarea rețelelor de comunicație și transport;
 • Extinderea rolului de pol regional prin stabilirea unor poli de activități cu caracter terțiar – propus în zona de restructurare industriala;
 • Atenuarea dezechilibrului dat de concentrarea polarizată a activităților în teritoriul administrativ se va realiza și prin de mărirea suprafețelor destinate zonelor rezidențiale din N-V prin modificările funcționale din Z4;
 • Proliferarea și dezvoltarea Sibiului ca centrul de servicii, afaceri, cultură, comunicare media și educație superioară de importanță regională și naționala;
 • Încurajarea de industrii noi, cu valoarea adăugată ridicată;
 • Servicii medicale și sociale de calitate susținute de o infrastructură modernă.
 • Încurajarea circulației nemotorizate prin realizarea unui trame pietonale suprapuse parțial peste cea auto și parțial prin facilitarea accesului și a legăturilor între noile centre de cartier și zonele de servicii;
 • Încurajarea transportului în comun și a transportului alternativ;
 • Consolidarea rolului administrației locale în cadrul procesului de dezvoltare urbană prin valorificarea optimă a resurselor publice în vederea asigurării unui “schelet structural” al dezvoltării;
 • Realizarea unei rețele de parcaje colective pentru susținerea punctelor intermodale;
 • Viabilizarea zonelor de extindere;
 • Continuarea demersurilor pentru proiectul Trenului urban (și asigurarea terenurilor necesare pentru continuitatea traseului acestuia);
 • Optimizarea sistemului local de transport în comun și creșterea atractivității acestuia pentru cetățeni;
 • Promovarea transportului alternativ.

Z4 are potențial în valorificarea peisajului cultural ca factor al dezvoltării și al identității, obiectiv al PUG 2011, prin situarea zonei în pantă cu vizibilitate spre centrul orașului.

 • Asigurarea unor condiții echilibrate de configurare a noilor zone de locuințe (densitate, dotări, infrastructură, tipologii);
 • Satisfacerea necesarului de spații verzi raportat la numărul de locuitori;
 • Asigurarea unei gestionări corespunzătoare a spațiilor verzi și creșterea suprafeței acestora;
 • Creșterea suprafețelor permeabile;
 • Creșterea numărului de spații de agrement pentru sănătate, diversificarea infrastructurii de agrement, diversificarea infrastructurii sportive;
 • Raport optim între suprafețele construite și zonele verzi;
 • Interconectarea rețelei de spații verzi;
 • Crearea unor spatii comune favorabile pietonilor în zonele rezidențiale;

Rezolvarea conflictului între locuire și industrie, propusă prin PUG 2011 a se realiza prin suprafețe mari de zone verzi de agrement sunt propuse a se realiza de-a lungul traseelor de circulație prin retrageri cu rol de protecție și traseu verde.

 • Asigurarea condițiilor unei dezvoltări durabile, conservarea posibilităților de evoluție a orașului pentru generațiile viitoare;
 • Asigurarea unor condiții echilibrate de configurare a noilor zone de locuințe;
 • Viabilizarea zonelor de extindere prin investiții în infrastructura stradală dar și în dotări la nivel de cartier realizate exclusiv de administrație sau prin parteneriate public-private;
 • Construirea unor bazine de colectare temporară a surplusului de apă pluvială înainte de a ajunge în canalizarea pluvială.
Scroll to Top